ภาพกิจกรรม
    ของดีผลิตภัณฑ์เด่น
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
หมู่ที่  1  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9482 โทรสาร. 0-3459-9482
    แผนการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก
3 ชนิด
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บลิงค์
เกษตรอำเภอทองผาภูมิ
นายประสาน  ปานคง
  
 
หน้าแรก
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน ใหม่หมด   สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอ
งานเด่นประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร
(KM)
    ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
    เชิญชวนเกษตรกร  
   ให้ทำปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน 
   ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการ
    ผลิตทางการเกษตร

    คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจ ณ สนง.กษอ.
    คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจ ณ ศูนย์บริการฯ
    คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แปลงใหม่
    คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แปลงเดิม
    เตือนเกษตรกรผู้ปลูก
   ไม้ผลไม้ยืนต้น
   ให้ระวังภัยธรรมชาติ(วาตภัย)
   ในสวนยางพาราและพืชอื่นๆ
   เพราะเป็นช่วงที่อาจเกิด
   พายุฤดูร้อนได้ และมีลมแรง
    อาจทำให้ไม้ผล ไม้ยืนต้นได้รับ
   ความเสียหาย

    เตือนเกษตรกรผู้ปลูก
   ไม้ผลไม้ยืนต้น
   ให้ระวังภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง)
   ในสวนยางพาราและพืชอื่นๆ
   เพราะเป็นช่วงอากาศร้อนจัด  
    อาจทำให้ไม้ผล ไม้ยืนต้น
   ขาดน้ำ และได้รับความเสียหาย